Aktie tegen het ontslag van Barbara Van Dyck bij de opening van het academiejaar in Leuven

 

<strong>[ Version française en bas / English underneath ] </strong>

&nbsp;

Het onterechte ontslag van Barbara van Dyck, nadat zij een actie tegen genetisch gemanipuleerde aardappelen publiek had verdedigd,  heeft veel beroering opgewekt binnen de KULeuven, in academische en andere middens in binnen- en buitenland. Een petitie kreeg snel meer dan 4000 handtekeningen waaronder ook vele buitenlandse academici, mensenrechtenactivisten, milieuactivisten, en bezorgde burgers. Op dinsdag 28 juni zou deze petitie worden overhandigd aan rector Mark Waer in een optocht van de boze toga’s. Tientallen professoren, vakbondsafgevaardigden, studenten en anderen hadden hun aanwezigheid aangekondigd. Even tevoren kondigde de Leuvense rector in een interview aan reïntegratie te overwegen. Om het overleg niet te storen werd de actie door het solidariteitscomité verdaagd.

Tot onze ontzetting moeten we nu vernemen dat het ontslag van Barbara Van Dyck niet ongedaan zal worden gemaakt en dat de zaak voor de arbeidsrechtbank moet worden beslecht. We betreuren de hardnekkigheid van het Leuvense rectoraat in deze zaak. Hierdoor wordt een lopend onderzoeksproject op de helling gezet. De argumenten van de betrokken promotoren werden niet gehoord. Hier blijken hogere waarden wel te kunnen worden ingeroepen om onderzoek stop te zetten. Twee maten en twee gewichten.

De controverse rond deze sanctie en de gebruikte argumenten tonen aan dat deze zaak het individuele geval overstijgt. Het heeft een breed gedeeld ongenoegen aan het licht gebracht over de ombouw van de universiteit tot wetenschapsbedrijf, in toenemende mate afhankelijk van industriële belangen, van de marktwetten, van productivistische concurrentie en van privatisering. Die evolutie leidt tot een bedreiging van het vrij onderzoek, tot een scheeftrekking van de prioriteiten en ook tot zeer precaire arbeidsomstandigheden voor vele jonge onderzoekers. We zullen dan ook in het verlengde van deze controverse aan de verschillende instellingen een initiatief nemen om een beweging voor “Slow Science” op te zetten. Zoals slow food gedegen voedsel verdedigt tegen fast food, zoals de slow city opkomt tegen de productivistische en competitieve stad, willen we binnen de academie een nieuwe wind laten waaien tegen het heersende “output-klimaat”. Tegenover een academische overheid die zich opstelt als een repressieve bedrijfsleiding moeten de principes en de condities van een vrije en kritische wetenschapsbeoefening met kracht worden verdedigd. Ook voor ons is de zaak Barbara Van Dyck een symbolisch dossier!

We blijven de onbillijke beslissing van het Leuvense rectoraat aanvechten. We roepen de collega’s en sympathisanten op om samen onze afwijzing en ons blijvend verzet te tonen tegen de halstarrige houding van de academische overheid. We zullen ons ongenoegen uiten op maandag 26 september 2011, de dag van de opening van het nieuwe academisch jaar in Leuven, en de petitie met de duizenden handtekeningen openbaar overhandigen aan de Leuvense rectoren.

Afspraak: 26 september om 8u35 aan het einde van de Naamsestraat, aan de kant van het stadhuis.

Contact: threerottenpotatoes@gmail.com

https://threerottenpotatoes.wordpress.com/

++++++++++++++++++++++

<strong>Action against dismissal of Barbara Van Dyck at opening of academic year in Leuven</strong>

The unjust dismissal of Barbara Van Dyck, after she had publicly defended an action against genetically modified potatoes, has triggered a lot of commotion at KULeuven but also in Belgium and in the world at large. In deed, in a few days only a petition was signed by more than 4000 people, including academics, human rights and environmental activists, and many concerned citizens. Before the end of the past academic year, on Tuesday, 28 of June, a procession of angry toga´s was planned in order to hand over the petition to rector Mark Waer. Tens of professors, as well as students, trade unionists and activists, had announced their presence. Just before, the rector left an opening for Barbara´s reintegration. In order not to disrupt the negotiations, we, the Three Rotten Potatoes solidarity committee, decided to cancel the action.

To our dismay, we have since learned that the dismissal will not be cancelled, and that Barbara Van Dyck has been forced to bring the case before the labour court. We regret the obstinacy of the rectorate in this affair. For not only the freedom of expression is put at risk but also the ongoing research project in which Barbara was involved. Moreover, the arguments of the supervisors involved in this project were not heard. It seems as if this time, it was possible to invoke higher values in order to disrupt ongoing research. One cannot but ask if there are double standards at work?

The controversy around the dismissal and the arguments used to justify it, have made clear that this affair goes beyond the unjust firing of a University employee. It reveals a broadly shared discontent about the restructuration of the university into a science company, increasingly dependent on industrial interests, market mechanisms, competition and privatisation. This shift threatens the freedom of research, leads to a bias in how research priorities are chosen, and induces the precarization in working conditions for the current and future generations of researchers. As an answer to this, we are planning to launch a movement for ‘Slow Science’ across different academic institutions. Just like the ‘slow food’ defends qualitative food against fast food, we urge rethinking the current academic climate, against the dominant and unilateral focus on ‘output’ and against academic authorities turned into repressive business managers. The principles and conditions of free and critical research have to  be fiercely defended. For us, thus, the case of Barbara Van Dyck is a symbolic one as well!

We, once again, strongly oppose the unfair decision of the rectorate of KULeuven. Therefore we call colleagues, students, sympathizers and concerned citizens to join us on Monday 26 of September 2011. This day, the opening day of the new academic year in Leuven, we will show our rejection and our continuing resistance to the stubborn position of the academic authorities, and we will publicly hand over the petition to the rector.

Place and time: 26/9 at 8h35 at the end of the Naamsestraat, at the side of the city hall.

Contact: threerottenpotatoes@gmail.com

https://threerottenpotatoes.wordpress.com/

++++++++++++++++++++++

<strong>Action contre le licenciement de Barbara Van Dyck à Leuven à l’occasion de la rentrée académique</strong>

Le licenciement, injuste, de la chercheuse Barbara Van Dyck, pour avoir défendu publiquement une action contre des pommes de terres transgéniques, a suscité pas mal d’agitation au sein du KULeuven, au sein du monde académique et au-delà. Une pétition a rapidement rassemblé plus de 4000 signatures contre son licenciement, parmi lesquelles celles de nombreux professeurs, activistes du droit de l’homme, de l’environnement et des citoyens  du monde entier. Une action dite « la procession des toges en colère » était prévue le mardi 28 juin dernier : une délégation de professeurs, de chercheurs et de sympathisants devait remettre la pétition au recteur de la KULeuven, Mark Waer. Des dizaines de professeurs des universités belges, des chercheurs, des syndicalistes, étudiants et autres avaient déjà confirmé leur présence. Toutefois, quelques jours avant l’action, dans une interview accordée à la presse, le recteur a laissé entendre qu’une réintégration restait possible (de Standaard du 25 juin). Pour donner une chance aux négociations, l’action a dès lors été reportée.

Malheureusement, nous avons dû nous faire une raison : la démission ne sera pas annulée et le cas devra être réglé devant le tribunal du travail. Nous regrettons l’obstination du rectorat de la KULeuven. Les arguments des promoteurs n’ayant pas été entendus, cette position met en risque un projet de recherche en cours auquel Barbara Van Dyck travaillait. Du point de vue du rectorat, il semble, dans ce cas, légitime d’invoquer des valeurs supérieures. Deux poids, deux mesures.

 

La controverse autour de cette sanction et les arguments utilisés montrent que cette affaire dépasse le cas individuel. L’affaire a mis en lumière une insatisfaction préexistante à propos des liens grandissants entre la recherche universitaire et les intérêts industriels, ainsi qu’à l’égard des logiques marchandes qui s’immiscent à l’université, de la valorisation de la concurrence exacerbée et de la privatisation des moyens et des produits de la recherche. Cette évolution est une menace pour l’avenir de la Science. Elle porte atteinte aux principes de la liberté académique et accroît encore la précarité dans laquelle de nombreux chercheurs se trouvent. Pour donner suite à cette controverse, nous nous inscrivons dans le mouvement « Slow Science » qui traverse les universités européennes aujourd’hui. De même que le mouvement Slow Food défend une nourriture qui prend le temps d’être faite dans les règles de l’art contre le fast food, de même que la Slow City se lève en opposition à la ville productiviste et compétitive, au sein de l’académie on veut faire souffler un vent nouveau qui va à l’encontre de la focalisation actuelle sur la « recherche finalisée ». Face aux autorités académiques qui se positionnent comme une direction d’entreprise comme les autres, il faut vivement défendre les principes et les conditions de la liberté scientifique et d’une science critique.

Dès lors, nous appelons tous nos collègues et toutes les personnes qui se sentent concernées à nous rejoindre le lundi 26 septembre 2011 à Leuven. En ce jour de la rentrée académique, nous exprimerons notre opposition à l’attitude persistante des autorités académiques de la KULeuven. Nous irons, tel qu’annoncé, ouvertement remettre la pétition au recteur de la KULeuven. Rejoignez-nous dans le cortège inaugural de l’année universitaire.

Lieu de rencontre :  au coin de la Naamsestraat et de la Brusselsestraat (à coté de l’Hôtel de ville) – Leuven.

Date et heure : le lundi 26 septembre 2011 à 8h35.

Plus d’infos: threerottenpotatoes@gmail.com

https://threerottenpotatoes.wordpress.com/