Reinstate her now!

THE PETITION IS CLOSED!

YOU CAN NOW SUPPORT THE COURT CASE!

In a few days only a petition to request the withdrawal of the dismissal of Barbara Van Dyck was signed by more than 4000 people, including academics, human rights and environmental activists, and many concerned citizens. The petition was handed over to KuLeuven rector Mark Waer at the beginning of the academic year. Talks have been going on over summer to organise Barbara’s reintegration. Yet the dismissal has not been cancelled! Therefore Barbara has been forced to bring the case before the labour court. You may want to support the court case financially. It is important to win it! The case will be discussed at the Labour Court in  Leuven on 2012, April 19th .

Support Account : ‘Slow Science Comité’ BE69 5230 8047 1578

***

On Friday June 3th 2011, the Catholic University of Leuven sacked researcher Barbara Van Dyck because of her public support for the actions of Field Liberation Movement (FLM) in the context of an action against a genetically modified potato field in Wetteren, Belgium on Sunday May 29th. Whether one agrees with the aim and tactic of this action or not, the sanction is disproportionate and a breach of academic freedom and freedom of speech. We appeal to academics worldwide to resist this dismissal and to sign this open letter.
No dismissal for reseacher Barbara Van Dyck!On Friday June 3th we learned that Barbara Van Dyck was sacked because of her solidarity with the activists of the Field Liberation Movement in the context of an action against a test field with Genetically Modified Organisms (GMOs), in this case potatoes, in Wetteren on May 29th. We are shocked by this sanction, because it is disproportionate and a breach of labour law and the principle of academic freedom and freedom of speech.Barbara Van Dyck participated in the action in Wetteren during her private time (on a Sunday) and not during service. Moreover she is not discharged for committed actions or trespassing, but because of her solidarity with the activists and her public support for their actions. We question the reasons of the University to dismiss her.With this disproportionate sanction, which boils down to Berufsverbot, the University breaches one of the core values that are central in her own mission statements: academic freedom. We like to remind the authorities that academic freedom does not only imply the possibility to do independent research, but also the individual freedom of the academic to ‘take a critical stance towards certain tendencies or parts of society. This individual freedom is the corner stone of our academic identity’ (rector speech opening academic year 2003[i]). A similar reasoning we find in the UNESCO recommendations, par. 26: ‘all higher-education teaching personnel should enjoy freedom of thought, conscience (…) They should not be hindered or impeded in exercising their civil rights as citizens, including the right to contribute to social change through freely expressing their opinion (…). They should not suffer any penalties simply because of the exercise of such rights.’[ii]

Moreover the university breaches the democratic basic right that is foundational to our society: freedom of speech. By discharging a researcher for her sympathies with this action, the K.U/Leuven inscribes itself in a new climate of criminalisation of activism and even the criminalisation of sympathy for activism. She is sanctioned for her open sympathies and solidarity with the Field Liberation front, not for her deeds.

One has not to agree with the target and tactics of the action to recognize its broader social relevance: what is socially just and ecologically sustainable agriculture? Which role gmo’s play in this and how do we spread research finances in a equitable way over different options? The narrowing down of this action as a deed of violence, shifts the attention from a most necessary social debate. The presence of scientists in both camps proves that also within the scientific community there is no consensus on the necessity and value of gmo’s.

We call on the university authorities to keep its trust in critical reflection and the social commitment of its researchers. We request this dismissal to be withdrawn. We call upon the personnel of the KULeuven and the international academic community tot protest against this discharge. This case has ramifications that surpass the individual case of Barbara Van Dijck, as it is about the future of science (and its link with industry), the principles of academic freedom and freedom of speech.

[i] Rector Oosterlinck Opening speech 2003-2004

[ii] Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel, UNESCO, 11/11/97

> SIGN THE PETITION HERE!

// Nederlandse versie //

Op vrijdag 3 juni ontsloeg de K.U.Leuven onderzoekster Barbara Van Dyck op staande voet wegens haar publieke steun aan de acties van het Field Liberation Movement in het kader van een actie tegen de GGO in Wetteren op zondag 29 Mei. Of men het nu eens is of niet met het doel en de methode van deze actie, wij vinden deze sanctie buitenproportioneel en een aanfluiting van de academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Wij roepen de leden van de academische wereld op zich te verzetten tegen het ontslag van Barbara Van Dyck en deze open brief te ondertekenen. De open brief zal, samen met alle ondertekeningen, bezorgd worden aan de rector en vice-rector onderzoek van de K.U.Leuven.

Geen ontslag voor onderzoekster en activiste Barbara van Dyck!

Op vrijdag 3 Juni vernamen we dat Barbara Van Dyck ontslagen wordt omwille van haar solidariteitsbetuigingen met de activisten van het Field Liberation Movement in het kader van een actie tegen een proefveld met GGOs in Wetteren op zondag 29 Mei. Wij zijn geschokt door deze maatregel, die we als disproportioneel achten en die een ware aanfluiting is van het arbeidsrecht en de principes van academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting.

Barbara Van Dyck nam in haar privé-tijd deel aan de actie in Wetteren (op een zondag) en niet tijdens haar werkuren. Bovendien wordt ze niet ontslagen wegens gepleegde feiten, maar wel wegens haar solidariteit met de actievoerders en haar publieke steun aan de acties. We stellen ons dan ook vragen naar de grond die de Universitaire Overheden aangrijpen om tot ontslag over te gaan.

Met deze disproportionele maatregel die neerkomt op Berufsverbot, schendt de Universitaire overheid één van de kernwaarden die centraal staat in haar eigen handvesten, met name die van de academische vrijheid. We herinneren graag aan het feit dat academische vrijheid niet louter slaat op de mogelijkheid op zelfstandige basis onderzoek te doen, maar ook de individuele vrijheid van de academicus behelst om een “kritische houding op te nemen ten aanzien van bepaalde maatschappelijke tendensen of geledingen. Die individuele intellectuele vrijheid is nog altijd een hoeksteen van onze universitaire eigenheid.”[i] Een gelijkaardige redenering vinden we ook terug in Internationale handvesten zoals de UNESCO aanbeveling, Par. 26: “Alle onderwijzend personeel van instellingen hoger onderwijs moeten genieten van gedachte- en gewetensvrijheid (…)  Ze mogen niet gehinderd worden in de uitoefening van hun rechten als burgers, inclusief het recht om bij te dragen tot sociale verandering door het vrijelijk uiten van hun gedachten (…) Zij mogen niet bestraft worden voor de uitoefening van deze rechten.”[ii]

Bovendien schendt de universitaire overheid een democratisch basisrecht dat als sokkel fungeert van onze samenleving, de vrijheid van meningsuiting. Door een medewerker te ontslaan wegens haar sympathiebetuiging tegenover een actie, schrijft de K.U.Leuven zich in in een nieuw klimaat van criminalisering van activisme en zelfs criminalisering van sympathie voor activisme. Wat haar wordt aangewreven zijn haar open sympathieën en solidariteit met de Field Liberation Activisten en niet haar daden.

Men behoeft het doelwit en de tactiek van de actie niet goed te keuren om de bredere maatschappelijke inzet van de actie te onderkennen: wat is een sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame landbouw? Welke rol spelen GGO’s daarin en hoe verdelen we onderzoeksmiddelen op een billijke manier over de verschillende opties? Het verengen van deze actie tot een daad van geweld (tegen aardappelen?) leidt de aandacht af van het noodzakelijke maatschappelijk debat. De aanwezigheid van wetenschappers in beide kampen toont aan dat er ook binnen de wetenschappelijke wereld geen eensgezindheid is over de maatschappelijke noodzaak en meerwaarde van GGO’s.

We roepen de universitaire overheid op haar vertrouwen te behouden in de kritische reflectie en maatschappelijke betrokkenheid van haar onderzoekers. Wij vragen haar dan ook dit ontslag in te trekken. Wij roepen het personeel van de KULeuven en de bredere academische gemeenschap tegen dit ontslag te protesteren. Deze zaak overstijgt immers het individueel geval van Barbara Van Dyck, maar gaat over de toekomst van de wetenschap (en haar verwevenheid met de industrie), de principes van academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

[i] Openingstoespraak Rector Oosterlinck Academiejaar 2003-2004

[ii] Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel, UNESCO, 11/11/97

DE PETITIE IS GESLOTEN!
> TEKEN DE PETITIE HIER!

//Version française//

Vendredi 3 juin, nous avons appris le licenciement de Barbara Van Dyck, ceci en raison de ses déclarations de solidarité avec les militants du Mouvement de Libération des Champs (Field Liberation Movement) dans le cadre d’une action contre un champ d’essai de pommes de terre OGM à Wetteren, le dimanche 29 mai. Que l’on soit d’accord ou non avec l’objectif et la stratégie de l’action, la sanction est disproportionnée et porte atteinte à la liberté académique et la liberté d’expression. Nous appelons le monde académique à s’opposer à ce renvoi et à signer cette pétition.

Contre le licenciement de la chercheuse et activiste Barbara Van Dyck!

Vendredi, le 3 juin, nous avons appris que Barbara Van Dyck a été licenciée en raison de ses déclarations de solidarité avec les militants du Mouvement de Libération des Champs (Field Liberation Movement) dans le cadre d’une action contre un essai de pommes de terre OGM [mené dans le cadre d’un partenariat privé/public entre la UGent et BASF] à Wetteren, le dimanche 29 mai. Nous sommes choqués par cette mesure, que nous considérons comme disproportionnée et faisant fi du droit du travail, des principes de la liberté académique et de la liberté d’expression.

Barbara Van Dyck a pris part à l’action de Wetteren durant son temps libre(un dimanche) et non pas pendant ses heures de travail. En outre, elle n’est pas renvoyée en raison d’infractions qu’elle aurait commises ce jour-là, mais en raison de la solidarité qu’elle exprime à l’égard des manifestants et le soutien public qu’elle apporte à cette action de désobéissance civile. On peut donc se demander sur quelle base les autorités académiques ont décidé ce licenciement.

Avec cette mesure disproportionnée – une interdiction d’exercer sa profession –, les autorités universitaires violent une des valeurs fondamentales de leur propre charte, en particulier celle de la liberté académique. Nous aimerions rappeler que la liberté académique signifie non seulement avoir la possibilité de mener des recherches de façon indépendante, mais comporte également la liberté individuelle des universitaires d’adopter une « attitude critique à l’égard de certaines tendances ou articulations sociales. La liberté intellectuelle individuelle est toujours une pierre angulaire de notre identité universitaire. ». Un argument similaire peut également être trouvé dans les chartes internationales telles que la Recommandation de l’UNESCO concernant le statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, Para. 26: « Tout enseignant de l’enseignement supérieur à droit à la liberté de pensée, de conscience (…). Les enseignants devraient pouvoir exercer sans obstacle ni entrave les droits civils qui sont les leurs en tant que citoyens, y compris celui de contribuer au changement social par la libre expression de leur opinion sur les politiques de l’État et les orientations concernant l’enseignement supérieur. Ils ne devraient subir aucune sanction du seul fait de l’exercice de ces droits. » .

En outre, les autorités universitaires violent un principe démocratique fondamental qui sert de base de notre société, le principe de la liberté d’expression. En renvoyant une employée en raison de sa sympathie à l’égard de l’action menée le 29 mai dernier, la KULeuven s’inscrit elle-même dans le nouveau climat de criminalisation de l’activisme et même de la simple sympathie envers le militantisme. En effet, c’est sa sympathie manifeste et sa solidarité avec les activistes du Field Libération qui lui sont reprochées, et non pas ses actes.

Pas besoin d’approuver la cible et les tactiques de l’action pour comprendre son enjeu social: Qu’est-ce qu’une agriculture socialement juste et écologiquement durable? Quel est le rôle des OGM et comment distribuons-nous les ressources de recherche d’une manière équitable entre les différentes options? Réduire cette action à un acte de violence (contre des pommes de terre?) détourne l’attention du débat nécessaire. La présence de scientifiques des deux côtés du débat démontre que même au sein de la communauté scientifique il y a un désaccord sur la nécessité sociale et la valeur ajoutée des OGM.

Nous appellons les autorités de l’université à maintenir leur confiance dans la réflexion critique et l’engagement social de leurs chercheurs. Nous leur demandons donc de retirer ce licenciement. Nous demandons au personnel de la KULeuven et l’ensemble de la communauté universitaire de protester contre le licenciement. Cette affaire dépasse en effet le cas individuel de Barbara Van Dyck, et touche à l’avenir de la science (et ses liens avec l’industrie), aux principes de la liberté académique et à la liberté d’expression.

[i] Openingstoespraak Rector Oosterlinck Academiejaar 2003-2004, KUL.
[ii] Recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, UNESCO, 11/11/97.
LA PETITION EST TERMINEE
> SIGNEZ LA PETITION ICI!

//Versión Española//

El viernes 3 de Junio la Universidad Católica de Leuven despidió a la investigadora Barbara Van Dyck por apoyar públicamente al “Movimiento de Liberación de los Campos” (FLM) en el contexto de una acción emprendida el pasado domingo 29 de Mayo en Wetteren, Bélgica contra un campo de patatas genéticamente modificadas. Se esté o no de acuerdo con los objetivos o las tácticas de esta acción consideramos que la sanción es desproporcionada y constituye un rudo golpe a la libertad académica y de expresión por lo que pedimos a universitarios de todo el mundo se opongan a esta medida con la firma de esta carta abierta.

No expulsen a Barbara Van Dyck

El viernes 3 de Junio la Universidad Católica de Leuven despidió a la investigadora Barbara Van Dyck por apoyar públicamente al “Movimiento de Liberación de los Campos” (FLM) en el contexto de una acción emprendida el pasado domingo 29 de Mayo en Wetteren, Bélgica contra un campo de patatas genéticamente modificadas. Estamos sorprendidos por esta sanción que es absolutamente desproporcionada y que traspasa la legalidad laboral y el principio de libertad académica y libertad de expresión. Barbara Van Dyck tomo parte en la acción realizada en Wetteren durante su tiempo libre (era Domingo) no durante su jornada de trabajo. Tampoco ha sido acusada de asaltar una propiedad privada sino de mostrar su solidaridad con los activistas y por apoyar públicamente sus acciones. Creemos que de ninguna manera son estas razones suficientes para que la Universidad la despida.

Con esta desproporcionada sanción , que recuerda a Berufsverbot, la Universidad conculca uno de sus más caros principios esencial en su tarea: la libertad académica . Nos gustaría recordar a las autoridades que la libertad académica no sólo implica la posibilidad de realizar una investigación independiente sino también la libertad personal del investigador para tomar una postura crítica ante ciertas tendencias y sectores de la sociedad. Esta libertad constituye la piedra angular de nuestra identidad académica (como dijo el mismo Rector en la conferencia de inauguración del curso académico del 2003[i]) y como se recoge también en las recomendaciones de la UNESCO : “ el profesorado universitario disfrutara de la debida libertad de pensamiento y conciencia….No se les impedirá ejercer sus derechos civiles como ciudadanos incluyendo su derecho a contribuir al cambio social a través de la libertad de opinión (…) y tampoco sufrirán castigo alguno por ejercitar tales derechos. [ii]

La Universidad (de Leuven) conculca también uno de los derecho democráticos básicos de nuestra sociedad: la libertad de expresión. Al despedir a una de sus investigadoras por manifestar su apoyo a esta acción la Universidad de Leuven se incluye a sí misma en la nueva ola de criminalización del activismo o lo que es peor en la criminalización por simpatizar con el activismo. Barbara Van Dyck ha sido sancionada por mostrar abiertamente sus simpatías con el Frente de Liberación de los Campos no por sus hechos.

No se tiene por qué estar de acuerdo con este objetivo o las tácticas de este tipo de acciones para reconocer su amplia relevancia social: ¿Qué entendemos por una agricultura justa y ecológicamente sostenible? ¿Cuál es el papel de los OGM en todo esto y cómo se reparten los presupuestos de investigación de una forma equitativa entre las diferentes opciones? Limitar el carácter de esta acción a una manifestación violenta es distraer la atención de un debate social cada vez más necesario. La presencia de científicos en ambos campos de la contienda prueba que tampoco dentro de la comunidad científica existe un consenso absoluto acerca de la necesidad y el valor de los transgénicos.

Por tanto pedimos a las autoridades universitarias que sigan confiando en el sentido crítico y el compromiso social de sus investigadores. Solicitamos que se replanteen esta expulsión. Hacemos una llamada al personal de la Universidad de Leuven y a la comunidad académica internacional para que muestre su disconformidad con esta expulsión considerando que este caso presenta ramificaciones que sobrepasan la situación individual de Barbara Van Dyck pues toca al futuro de la Ciencia (y sus conexiones con la Industria) así como también a los derechos fundamentales de libertad académica y libertad de expresión.

[i] Rector Oosterlinck Discurso Inaugural 2003-2004
[ii] Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel, UNESCO, 11/11/97

> FIRMAR LA PETICIÓN AQUÍ!

// Deutsche Version //

Am Freitag 3. Juni 2011 hat die Katholische Universität Leuven die Forscherin Barbara Van Dyck entlassen, weil sie öffentlich die Aktionen des Field Liberation Movements (FLM) unterstützt hat, die im Zusammenhang einer Aktion gegen ein genetisch modifiziertes Kartoffelfeld in Wetteren in Belgien am Sonntag 29. Mai stehen. Ob man die Ziele und Taktiken dieser Aktion unterstützt oder nicht, die Sanktion ist unverhältnismäßig und verstößt gegen die akademische Freiheit und gegen die Meinungsfreiheit. Wir wenden uns daher an Akademiker weltweit, dieser Entlassung entgegenzustehen und diesen offenen Brief zu unterzeichnen.

Keine Entlassung für die Forscherin Barbara Van Dyck!

Am Freitag den 3. Juni haben wir erfahren, dass Barbara Van Dyck entlassen wurde, weil sie Solidarität mit den Aktivisten des Field Liberation Movements gezeigt hat. Die Aktion betraf gentechnisch veränderte Organismen (Genetically Modified Organisms (GMOs)), in diesem Fall Kartoffeln, in Wetteren am 29. Mai 2011. Wir sind von dieser Sanktion schockiert, weil sie unverhältnismäßig ist und gegen geltendes Arbeitsrecht sowie gegen die akademische Freiheit und freie Meinungsäußerung verstößt. Barbara Van Dyck nahm an der Aktion in Wetteren in ihrer Freizeit (an einem Sonntag) und nicht während ihrer Arbeitszeit teil. Sie ist zudem nicht entlassen worden, weil sie Aktionen selbst verübt oder einen Ort widerrechtlich betreten hat, sondern weil sie sich solidarisch mit den Aktivisten gezeigt hat und deren Aktionen öffentlich unterstützt hat. Wir hinterfragen eindringlich die Gründe, wegen der die Universität Frau Van Dyck entlassen hat.

Mit dieser unverhältnismäßigen Sanktion, die auf ein Berufsverbot hinausläuft, bricht die Universität mit den Grundwerten ihres eigenen Leitbildes: akademischer Freiheit. Wir möchten die Verantwortlichen daran erinnern, dass akademische Freiheit nicht nur die Möglichkeit eigener unabhängiger Forschungen beinhaltet, sondern auch die individuelle Freiheit der Akademiker, „eine kritische Haltung gegenüber gewissen Tendenzen und gesellschaftlichen Gruppen einzunehmen. Diese individuelle Freiheit ist der Eckpfeiler unserer akademischen Identität“ (Eröffnungsrede des Rektors Akademisches Jahr 2003 [i]).

Eine ähnliche Argumentationslinie findet sich in den Empfehlungen der UNESCO, § 26: „die Mitglieder des Lehrpersonals im Bereich des Hochschulwesens sollten Gedanken- und Gewissensfreiheit genießen dürfen (…) Sie sollten nicht daran gehindert und ihnen sollte nicht verboten werden, ihre Grundrechte als Bürger auszuüben. Dies beinhaltet das Recht, zum sozialen Wandel durch freie Meinungsäußerung beizutragen (…). Sie sollten nicht wegen der bloßen Ausübung eben dieser Rechte bestraft werden.“[ii]
Darüber hinaus verletzt die Universität demokratische Rechte, die unserer Gesellschaft zugrunde liegen: Meinungsfreiheit. Indem die KU Leuven eine Forscherin wegen ihrer Sympathien mit Aktivisten entlässt, verschreibt sie sich einem neuen Klima der Kriminalisierung von Aktivismus und sogar der Krimininalisierung der Sympathie für Aktivismus. Denn Frau Van Dyck ist für ihre offenen Sympathien und Solidarität mit einer Aktivistenbewegung sanktioniert worden, nicht für ihre Taten.

Man muss nicht mit dem Ziel und den Taktiken der Aktion übereinstimmen, um ihre weitere soziale Relevanz anzuerkennen: Was bedeutet sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Landwirtschaft? Welche Rolle spielen gentechnisch veränderte Organismen (GMOs) in diesem Zusammenhang und wie verteilen wir Forschungsförderungsmittel in einer angemessenen Art und Weise auf verschiedene mögliche Ansätze? Das Banalisieren dieser Aktionen als eines Gewaltaktes verlagert die Aufmerksamkeit weg von einer äußerst notwendigen sozialen Debatte. Die Präsenz von Wissenschaftlern in beiden Lagern belegt, dass auch in der Wissenschaft kein Konsens über die Notwendigkeit und über den Wert der GMOs herrscht.

Wir rufen die Universitätsleitung dazu auf, ihren Glauben in die kritische Reflexion und das soziale Engagement ihrer Forschenden aufrechtzuerhalten. Wir fordern, dass die Entlassung zurückgezogen wird. Wir rufen das Personal der KU Leuven und die internationale akademische Gemeinschaft dazu auf, gegen diese Entlassung zu protestieren. Dieser Fall hat Auswirkungen, die über den Einzelfall Barbara Van Dycks hinausgehen, weil es hier um die Zukunft der Wissenschaft (und ihre Verbindungen mit der Wirtschaft) geht, sowie um die akademische Freiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung.

[i] Rektor Oosterlinck, Eröffungsrede Akademisches Jahr 2003-2004
[ii] Empfehlung hinsichtlich des Status des Lehrpersonals im Bereich der Höheren Bildung, UNESCO, 11/11/97

UNTERSCHREIBEN SIE DIE PETITION HIER!